mar 03

Årsmöte ÖMFK 15/3 2020

Länkar till handlingarna: https://www.dropbox.com/sh/hxmpk3rjmg5v3la/AACqIcFy747miPSb71MIs0N8a?dl=0

jun 19

Tänk på…

God förmiddag! Tänk på att vi har sagt att om det är fallskärmshoppning så flyger inte vi samtidigt som hopparna är i luften. Det är även bra att ta reda på vad som gäller när det är andra evenemang på fältet tex. springmeet då det ligger ett notam om vad som gäller under evenemanget. Det är en lösning för att enklare informera alla klubbarna om det senare på gång./Ordf.

maj 20

Inget modellflyg 21/5 2019

Inget modellflyg imorgon på Ope mellan 1100-1600 försvaret kommer att fälla hoppare med herkules från söder till norr.

apr 03

Segeltävling ÖMFK cup!/Torstens minne

Årets tävlingsplanering Segeltävling ÖMFK cup 2019!:

13/4 kl. 11.00

11/5  kl.11.00

8/6   kl.11.00

10/8 kl 11.00 Torstens minne på Raftsjöhöjden

7/11 kl. 11.00

 

/Tävlingskommittén

mar 12

Kallelse Årsmöte 2019

Kallelse Årsmöte ÖMFK för verksamhetsåret 2018/2019

Tid: 2019-03-25 kl 18:30, (Valberedning och nuvarande styrelse träffas kl 18:00)

Plats: Motors klubbstuga

Efter årsmötet kommer vi att ha ett klubbmöte se dagordning nedan:

Dagordning klubbmöte 2019-03-25

1, Val av ordförande.

2, Val av sekreterare.

3, Östersundsträffen 2019.

4, Prisutdelning efter det gångna årets tävlingar.

ÖMFK Cup 2018, Torstens minne 2018
5, Budget inför verksamhetsåret 2019 kända kostnader, (kassören)

6, Tävlingsbestämmelser ÖMFK Cup 2019

7, Tävling F3A Sport

8, Kalendarium 2019

· Vårstädning:

· Vårmeeting Hede :

· Östersundsträffen (Torsdag-söndag)

· Höstmeeting/surströmmingsmeeting:

· Tävlingar: segel, F3A sport

· Torstens minne

– Höststädning:
9, Övriga frågor.

Varmt välkomna till Årsmöte och Klubbmöte den 25/3-19

Styrelsen ÖMFK

jun 25

Vad gäller från 1/7 2018

Flygområde, säkerhet och hänsyn
Det är av yttersta vikt att samtliga piloter som utövar modellflyg på ÖMFK modellflygfält (beläget på Östersund/Optands flygfält) eller vid ÖMFK alternativa flygplatser/hang noga beaktar gällande flygområde. Karta med gällande flygområden finns uppsatta vid depåområdet på ÖMFK modellflygfält. Modellflyg ska visa hänsyn till övrig flygverksamhet och hålla säkert avstånd till detta, till människor, djur och annan egendom samt visa största möjliga hänsyn med avseende på buller och annan miljöpåverkan.
Vid all flygning på ÖMFK modellflygfält /hang ska piloten manövrera utifrån direkt ögonkontakt mellan pilot och modell.
Vid fallskärmshoppning (Östersund/Optands flygfält)
Vid pågående fallskärmshoppning på flygfältet ska modellflygpilot vara uppmärksam på när fällning av fallskärmshoppare sker. Under tiden fallskärmshoppare är i luften får ingen modellflygning ske.
Användning av bana 18/36 (asfaltbana Östersund/Optands flygfält)
Vid användning av bana 18/36 (asfaltsbanan) gäller tills vidare följande.
• Pilot ska vara medlem i ÖMFK och ÖFK (Östersunds flygklubb), (medlemskap i ÖFK krävs inte vid speciellt anordnat meeting/tävling).
• Medhjälpare (caller, spotter) bör finnas tillgänglig vid flygning (ska alltid finnas tillgänglig vid flygning på utökad flyghöjd), medhjälpare utövar då radiopassning på fekvens 123,55 MHz.. För att få upprätta dubbelriktad radiokommunikation med flygplan krävs radiotelegrafistcertifikat för flygradio.
• Om pilot (enligt första punkten) själv kan utöva radiopassning på frekvens 123,55 MHz (t ex med hjälp av öronsnäcka) är detta tillåtet. Obs! gäller inte vid flygning på utökad flyghöjd.
• Radioflygpilot ska landa snarast efter anrop från ankommande flygplan för landning. Om flygplanspilot anmäler avsikt att taxa ska modellflygpilot landa och snarast lämna banan fri.
• Flygplansuppställningsplats får användas som depåområde i mån av plats och med iakttagande av största hänsyn. OBS! Iakttag stor försiktighet med jetmodeller med avseende på brandfaran, minst en brandsläckare ska finnas tillgänglig.
• Flygning får endast ske öster om bana 18/36, banan utgör västlig begränsning för flygområdet.
Flyghöjd
Maximalt tillåten flyghöjd är 120 meter GND (över markytan). Pilot ansvarar för att maximalt tillåten flyghöjd inte överskrids.
Utökad flyghöjd (över 120 meter GND)
Utökad flyghöjd på Östersund/Optands flygplats och Hede flygplats (över 120 meter GND) är tillåten under följande förutsättningar och med följande begränsningar.
• ÖMFK innehar fr o m 2018-07-01 tillstånd för utökad flyghöjd på ÖstersundOptand till 200 meter GND.
• ÖMFK innehar fr o m 2018-07-01 tillstånd för utökad flyghöjd på Hede flygplats till 300 meter GND.
• Utökad flyghöjd gäller enbart flygplansmodell.
• Flygplansmodellen bör vara utrustad med fungerande telemetriutrustning för höjdrapportering. Telemetriutrustningens höjdgivare ska vid användning vara kalibrerad med gällande modellflygfält som nollreferens.
• Medhjälpare (caller, spotter) ska finnas vid flygning på utökad flyghöjd. Medhjälparens uppgift ska vara att under hela flygningen övervaka det omgivande luftrummet. Om bemannat luftfartyg närmar sig flygområdet ska medhjälparen omedelbart informera om detta och modellflygpiloten ska omedelbart uppsöka flyghöjd under 120 meter GND med flygplansmodellen.

Alternativa flygplatser
ÖMFK använder vid vissa tillfällen andra alternativa flygplatser eller hang (bergssluttningar). Vid flygning på dessa ställen ska samtliga fältregler som tillämpas på Östersund/Optands flygfält även tillämpas vid de alternativa flygplatserna /hangen. Förutom dessa fältregler kan vissa speciella regler och rutiner gälla för de alternativa flygplatserna/hangen, detta kan speciellt gälla tillåten högsta flyghöjd, eventuellt krav på klarering från flygtrafikledning samt speciella restriktioner t ex avseende buller, tillträde, parkering m m. Medlem i ÖMFK som avser använda någon av de alternativa flygplatserna/hangen är skyldig att utöver de ordinarie fältreglerna i ÖMFK även följa eventuella speciella regler och rutiner som gäller speciellt för den alternativa flygplatsen/hanget.
Behörighetskrav för klubbmedlemmar
För att utöva modellflyg på ÖMFK modellflygfält, på ÖstersundOptands bana 18/36 eller på annat av klubben använt flygfält eller hang krävs att pilot är innehavare av behörighet för den typ av modell som ska flygas. För modellsegelflyg med motordrift, el eller bränsle, gäller motorflygbehörighet. Klubbmedlemmar utan behörighet får lov att flygträna på Östersund/Optands flygfält under förutsättning att samråd sker, innan varje flygning, med annan klubbmedlem som innehar behörighet för den typ av flygning som avses. Behörighet anges på medlemskortet som alltid ska medföras vid flygning på ÖMFK modellflygfält eller alternativt flygfält/hang och kunna uppvisas på anmodan av säkerhetsansvarig i ÖMFK.
Märkning av modellflygplan/helikopter/drönare
Modellflygplan/helikopter/drönare ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Ytterligare märkning kan i vissa fall krävas.
Flygtider
Flygning är tillåten så länge dager råder (enligt definition – solen som lägst tre grader under horisonten) och som väder och sikt tillåter.
Mobiltelefon
Mobiltelefon ska vara avstängd om sådan medförs till pilotrutan.
Frekvensanvändning (avser 35 MHz-bandet)
35 MHz-bandet används numera mycket sällan, men får användas under förutsättning att om mer än en pilot samtidigt vill använda frekvensbandet samordning sker avseende använd frekvens genom användande av frekvensklämma.
Innan 35 MHz-sändare aktiveras ska pilot sätta dit sin medlemsklämma på rätt kanalnummer på frekvenstavlan och ta en frekvensklämma. Flygning på 35 MHz-bandet får enbart ske på modellflygfältet, ej på bana 18/36 (asfaltbanan). Flygning på bana 18/36 (asfaltbanan) eller alternativ flygplats kan undantagsvis få ske i samband speciellt anordnat meeting/tävling.
2,4 GHz-bandet
Vid flygning på 2,4 GHz-bandet används inga frekvensklämmor och sändare får aktiveras utan föregående åtgärder.
Pilotrutor
Den pilot som är förste pilot att flyga vid ett givet tillfälle väljer, med hänsyn till rådande vindriktning, lämplig pilotruta.
Vald pilotruta är gällande tills samtliga piloter är överens om att byte av pilotruta ska ske. Flygning får aldrig ske från två pilotrutor samtidigt.
Vid besvärande solsken får pilotruta väljas på motsatta sidan av banan (solen i ryggen), men då måste samtliga piloter välja denna sida. OBS! Ingen korsning av banan får ske av pilot, så att detta kan äventyra säkerheten. Säkerhetsfrasen ”Jag korsar banan” ska användas vid dessa tillfällen.
Start, flygning samt landning ska alltid ske från gällande pilotruta oavsett modelltyp/storlek.

Katapultstart
Katapultstart får ske från valfri katapult som är uppställd utanför vindstruten på ÖMFK modellflygfält. Katapultstart får enbart ske i riktning utåt från depåområdet. Pilot ska efter katapultstart snarast uppsöka gällande pilotruta. Katapultstart får aldrig ske mot annan pilot/medhjälpare som befinner sig i pilotruta eller är på väg ut- eller in i depåområde.
Vid utlyst tävling eller vid annat anordnat tävlingsheat
Vid av ÖMFK utlyst tävling eller vid enskilt tävlingsheat får ingen annan modellflygverksamhet pågå som kan utgöra säkerhetsrisk.
Taxning
Ingen taxning får förekomma in i depå, endast ut ur depå.
Motortest
Motortest med högvarvning motor ska undvikas i depån. Uppklippt område vid sidan av depån används i första hand.
Jetflyg
Vid start och uttaxning av jetmodell ska alltid minst en brandsläckare finnas tillgänglig. Medhjälpare (caller, spotter) bör finnas tillgänglig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Linflyg
Linflygcirkel finns uppslagen i grässtråkets norra ände. Samordning ska ske med annan modellflygverksamhet.
Säkerhetsfraser
I förekommande fall ska följande meddelas klart och tydligt till övriga piloter i pilotrutan:
• ”Nödlandning” – Nödläge
• ”Jag hämtar” – Pilot/medhjälpare hämtar modell
• ”Banan fri” – Banan är hinderfri
• ”Landning” – Normal landning
• ”Start” – Normal start
• ”Jag taxar ut” – Taxning till banan
• ”Jag korsar banan” – Pilot/medhjälpare går över banan
Gräsklippning
Fullständigt flygförbud, oavsett modelltyp, råder så länge som gräsklippare befinner sig ute på bansystemet.
Undantag är vid hovring med helikopter i helikopterrutan.
Gräsklippning ska om möjligt undvikas då gynnsamma flygförhållanden råder.
Helikopterflygning
All hovringträning med helikopter ska utföras i helikopterrutan.
Medlemmar i ÖMFK tillåts hovringsträna med helikopter i helikopterrutan utan att vara innehavare av helikopterlicens. Hovring definieras som flygning på maximalt 5 meters höjd samt innanför hovringsrutan.
All flygning med helikopter ska utföras från gällande pilotruta.
Fotografering från modellflygplan/helikopter/drönare
Fotografering och filmning från modellflygplan/helikopter/drönare är tillåten under förutsättning att detta sker för privat användning och i enlighet med personuppgiftslagen. Medlem i ÖMFK som fotograferar eller filmar från modellflygplan/helikopter/drönare är själv skyldig att informera sig om- och följa gällande lagstiftning. ÖMFK ansvarar inte för fotografering och filmning som är i strid mot gällande lagstiftning.

Allmänna regler
Gästflygning
Medlem i ÖMFK har möjlighet att bjuda in gästflygare till fältet. Som värd för gästflygaren ansvarar du för att denne blir väl informerad om gällande fältregler och flygområden. Den inbjudande medlemmen ska alltid närvara vid gästflygning. Känner du dig osäker om vad som gäller, kontakta ÖMFK säkerhetsansvarige. Gästflygaren eller den inbjudande medlemmen ska vara innehavare av behörighet för den flygning som avses. Om gästflygaren är utländsk och aktuellt land saknar behörighetskrav för flygning måste inbjudande medlem inneha behörighet för avsedd typ av flygning, om så inte är fallet ska ÖMFK säkerhetsansvarige kontaktas innan flygning påbörjas.
Besöksflygning
Modellflygare som inte är medlem i ÖMFK är välkomna att besöksflyga på ÖMFK modellflygfält, eller i förekommande fall på alternativa flygfält och hang under förutsättning att de är medlemmar i RCFF/SMFF och innehavare av behörighet för avsedd flygning. Före flygning måste kontakt tas med ÖMFK säkerhetsansvarige för genomgång av säkerhetsregler och flygområden.
Är besökaren inte medlem i RCFF/SMFF sker besöket i form av ”gästflygning”.
Hundar
Klubbmedlem eller annan hundägare som väljer att ha lösspringande hund inom klubbens område ansvarar själv gentemot klubben och medlemmar för hundens förehavanden. OBS! Hund får inte vara lös inom depåområde eller bansystem.
Rökning
Rökning är förbjuden inne i klubbstuga, klubbodar samt i depåområde.
Alkohol och narkotika
Pilot eller medhjälpare får inte vara påverkad av alkohol eller narkotika vid modellflygning inom ÖMFK. Intagning av alkoholhaltiga drycker samt användning av narkotika är förbjudet vid ÖMFK anläggning.
Inomhusflygning
Speciella säkerhetsregler finns framtagna för inomhusflyg i ÖMFK regi. Dessa säkerhetsregler anpassas individuellt efter de förutsättningar som råder vid det speciella flygtillfället. Ansvarig för att upprätthålla säkerheten vid inomhusflygningen är den tillfälligt utsedde ansvarige vid flygtillfället.

ÖMFK 2018-06-26
Säkerhetsansvarig

maj 10

Årets klubbtävlingar i ÖMFK 2018

Vi har bokat upp några datum eftersom det inte blev någon april tävling är det 4 deltävlingar i år.
Torstens minne 4/8 kör vi på Raftsjöhöjden.

Som vanligt, start kl. 11.00
20/5 (Söndag)
9/6
4/8 (Torstens Minne)
8/9

Jag har även ett förslag till vi kör en F3A sport, vi övar över sommaren och kör en tävling framåt hösten. Återkommer med datum och tid för denna. Vi kan bestämma att vi får flyga med vilken kärra vi vill men ”programmet” som är satt för F3A Sport är det som gäller. Fina priser utlovas! Skriver ut och lägger infon om F3A Sport i klubbstugan, samt mailar ut den till er som jag har mailadress till.

/Ordf.

maj 27

Dagens bygge på inglasningen av uteplatsen.

altan1

altan2

Altan3

Kjellaltan

aug 09

Torstens Minne 2016

Torstens minne 2016, flyttas till 10 september i stället.

Samma tid och på Raftsjöhöjden, vägen mellan Häggenås och Munkflohögen är under ombyggnad så vägen över Hammerdal rekommenderas.

jul 08

Modellflyg i Gustavsbergsbacken! 

Klubbens säkerhetsansvarige har nu som representant för ÖMFK slutit avtal med flygtrafikledningen på Frösön om UAV-sektor Y på Östberget Frösön. Detta innebär att vi nu har tillstånd att upprätta sektor för hangflygning i Gustavsbergsbacken!! Tills vidare har endast klubbens säkerhetsansvarige personligen möjlighet att öppna och avsluta sektorn, men intresserade kan anmäla sig till ÖMFK för att gå igenom reglerna för att utvidga behörigheten. Naturligtvis går det redan nu att flyga där om klubbens säkerhetsansvarige först öppnar och sedan avslutar sektorn enligt rutinerna.

Tidigare inlägg «