Flygsäkerhetsregler ÖMFK

Flygsäkerhetsregler vid ÖMFK modellflygfält

 

 

Flygområde, säkerhet och hänsyn

Det är av yttersta vikt att samtliga piloter som utövar modellflyg på ÖMFK modellflygfält (beläget på Östersund/Optands flygfält) eller vid ÖMFK alternativa flygplatser/hang noga beaktar gällande flygområde. Karta med gällande flygområden finns uppsatta vid depåområdet på ÖMFK modellflygfält. Modellflyg ska visa hänsyn till övrig flygverksamhet och hålla säkert avstånd till detta, till människor, djur och annan egendom samt visa största möjliga hänsyn med avseende på buller och annan miljöpåverkan.

Vid all flygning på ÖMFK modellflygfält /hang ska piloten manövrera utifrån direkt ögonkontakt mellan pilot och modell.

Vid fallskärmshoppning (Östersund/Optands flygfält)

Vid pågående fallskärmshoppning på flygfältet ska modellflygpilot vara uppmärksam på när fällning av fallskärmshoppare sker. Under tiden fallskärmshoppare är i luften får ingen modellflygning ske.

Användning av bana 18/36 (asfaltbana Östersund/Optands flygfält)

Vid användning av bana 18/36 (asfaltsbanan) gäller tills vidare följande.

 • Pilot ska vara medlem i ÖMFK och ÖFK (Östersunds flygklubb), (medlemskap i ÖFK krävs inte vid speciellt anordnat meeting/tävling).
 • Medhjälpare (caller, spotter) bör finnas tillgänglig vid flygning (ska alltid finnas tillgänglig vid flygning på utökad flyghöjd), medhjälpare utövar då radiopassning på fekvens 123,55 MHz.. För att få upprätta dubbelriktad radiokommunikation med flygplan krävs radiotelegrafistcertifikat för flygradio.
 • Om pilot (enligt första punkten) själv kan utöva radiopassning på frekvens 123,55 MHz (t ex med hjälp av öronsnäcka) är detta tillåtet. Obs! gäller inte vid flygning på utökad flyghöjd.
 • Radioflygpilot ska landa snarast efter anrop från ankommande flygplan för landning. Om flygplanspilot anmäler avsikt att taxa ska modellflygpilot landa och snarast lämna banan fri.
 • Flygplansuppställningsplats får användas som depåområde i mån av plats och med iakttagande av största hänsyn. OBS! Iakttag stor försiktighet med jetmodeller med avseende på brandfaran, minst en brandsläckare ska finnas tillgänglig.
 • Flygning får endast ske öster om bana 18/36, banan utgör västlig begränsning för flygområdet.

Flyghöjd

Maximalt tillåten flyghöjd är 120 meter GND (över markytan). Pilot ansvarar för att maximalt tillåten flyghöjd inte överskrids.

Utökad flyghöjd (över 120 meter GND)

Utökad flyghöjd på Östersund/Optands flygplats och Hede flygplats (över 120 meter GND) är tillåten under följande förutsättningar och med följande begränsningar.

 • ÖMFK innehar fr o m 2018-07-01 tillstånd  för utökad flyghöjd på ÖstersundOptand  till 200 meter GND.
 • ÖMFK innehar fr o m 2018-07-01 tillstånd för utökad flyghöjd på Hede flygplats till 300 meter GND.
 • Utökad flyghöjd gäller enbart flygplansmodell.
 • Flygplansmodellen bör vara utrustad med fungerande telemetriutrustning för höjdrapportering. Telemetriutrustningens höjdgivare ska vid användning vara kalibrerad med gällande modellflygfält som nollreferens.
 • Medhjälpare (caller, spotter) ska finnas vid flygning på utökad flyghöjd. Medhjälparens uppgift ska vara att under hela flygningen övervaka det omgivande luftrummet. Om bemannat luftfartyg närmar sig flygområdet ska medhjälparen omedelbart informera om detta och modellflygpiloten ska omedelbart uppsöka flyghöjd under 120 meter GND med flygplansmodellen.


Alternativa flygplatser

ÖMFK använder vid vissa tillfällen andra alternativa flygplatser eller hang (bergssluttningar). Vid flygning på dessa ställen ska samtliga fältregler som tillämpas på Östersund/Optands flygfält även tillämpas vid de alternativa flygplatserna /hangen. Förutom dessa fältregler kan vissa speciella regler och rutiner gälla för de alternativa flygplatserna/hangen, detta kan speciellt gälla tillåten högsta flyghöjd, eventuellt krav på klarering från flygtrafikledning samt speciella restriktioner t ex avseende buller, tillträde, parkering m m. Medlem i ÖMFK som avser använda någon av de alternativa flygplatserna/hangen är skyldig att utöver de ordinarie fältreglerna i ÖMFK även följa eventuella speciella regler och rutiner som gäller speciellt för den alternativa flygplatsen/hanget.

Behörighetskrav för klubbmedlemmar

För att utöva modellflyg på ÖMFK modellflygfält, på ÖstersundOptands bana 18/36 eller på annat av klubben använt flygfält eller hang krävs att pilot är innehavare av behörighet för den typ av modell som ska flygas. För modellsegelflyg med motordrift, el eller bränsle, gäller motorflygbehörighet. Klubbmedlemmar utan behörighet får lov att flygträna på Östersund/Optands flygfält under förutsättning att samråd sker, innan varje flygning, med annan klubbmedlem som innehar behörighet för den typ av flygning som avses. Behörighet anges på medlemskortet som alltid ska medföras vid flygning på ÖMFK modellflygfält eller alternativt flygfält/hang och kunna uppvisas på anmodan av säkerhetsansvarig i ÖMFK.

Märkning av modellflygplan/helikopter/drönare

Modellflygplan/helikopter/drönare ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Ytterligare märkning kan i vissa fall krävas.

Flygtider

Flygning är tillåten så länge dager råder (enligt definition – solen som lägst tre grader under horisonten) och som väder och sikt tillåter.

Mobiltelefon

Mobiltelefon ska vara avstängd om sådan medförs till pilotrutan.

Frekvensanvändning (avser 35 MHz-bandet)

35 MHz-bandet används numera mycket sällan, men får användas under förutsättning att om mer än en pilot samtidigt vill använda frekvensbandet samordning sker avseende använd frekvens genom användande av frekvensklämma.
Innan 35 MHz-sändare aktiveras ska pilot sätta dit sin medlemsklämma på rätt kanalnummer på frekvenstavlan och ta en frekvensklämma. Flygning på 35 MHz-bandet får enbart ske på modellflygfältet, ej på bana 18/36 (asfaltbanan). Flygning på bana 18/36 (asfaltbanan) eller alternativ flygplats kan undantagsvis få ske i samband speciellt anordnat meeting/tävling.

2,4 GHz-bandet

Vid flygning på 2,4 GHz-bandet används inga frekvensklämmor och sändare får aktiveras utan föregående åtgärder.

Pilotrutor

Den pilot som är förste pilot att flyga vid ett givet tillfälle väljer, med hänsyn till rådande vindriktning, lämplig pilotruta.
Vald pilotruta är gällande tills samtliga piloter är överens om att byte av pilotruta ska ske. Flygning får aldrig ske från två pilotrutor samtidigt.
Vid besvärande solsken får pilotruta väljas på motsatta sidan av banan (solen i ryggen), men då måste samtliga piloter välja denna sida. OBS! Ingen korsning av banan får ske av pilot, så att detta kan äventyra säkerheten. Säkerhetsfrasen ”Jag korsar banan” ska användas vid dessa tillfällen.
Start, flygning samt landning ska alltid ske från gällande pilotruta oavsett modelltyp/storlek.


 

Katapultstart

Katapultstart får ske från valfri katapult som är uppställd utanför vindstruten på ÖMFK modellflygfält. Katapultstart får enbart ske i riktning utåt från depåområdet. Pilot ska efter katapultstart snarast uppsöka gällande pilotruta. Katapultstart får aldrig ske mot annan pilot/medhjälpare som befinner sig i pilotruta eller är på väg ut- eller in i depåområde.

Vid utlyst tävling eller vid annat anordnat tävlingsheat

Vid av ÖMFK utlyst tävling eller vid enskilt tävlingsheat får ingen annan modellflygverksamhet pågå som kan utgöra säkerhetsrisk.

Taxning

Ingen taxning får förekomma in i depå, endast ut ur depå.

Motortest

Motortest med högvarvning motor ska undvikas i depån. Uppklippt område vid sidan av depån används i första hand.

Jetflyg

Vid start och uttaxning av jetmodell ska alltid minst en brandsläckare finnas tillgänglig. Medhjälpare (caller, spotter) bör finnas tillgänglig ur brandsäkerhetssynpunkt.

 

Linflyg

Linflygcirkel finns uppslagen i grässtråkets norra ände. Samordning ska ske med annan modellflygverksamhet.

Säkerhetsfraser

I förekommande fall ska följande  meddelas klart och tydligt till övriga piloter i pilotrutan:

 • ”Nödlandning” – Nödläge
 • ”Jag hämtar” – Pilot/medhjälpare hämtar modell
 • ”Banan fri” – Banan är hinderfri
 • ”Landning” – Normal landning
 • ”Start” – Normal start
 • ”Jag taxar ut” – Taxning till banan
 • ”Jag korsar banan” – Pilot/medhjälpare går över banan

Gräsklippning

Fullständigt flygförbud, oavsett modelltyp, råder så länge som gräsklippare befinner sig ute på bansystemet.
Undantag är vid hovring med helikopter i helikopterrutan.
Gräsklippning ska om möjligt undvikas då gynnsamma flygförhållanden råder.

Helikopterflygning

All hovringträning med helikopter ska utföras i helikopterrutan.
Medlemmar i ÖMFK tillåts hovringsträna med helikopter i helikopterrutan utan att vara innehavare av helikopterlicens. Hovring definieras som flygning på maximalt 5 meters höjd samt innanför hovringsrutan.
All flygning med helikopter ska utföras från gällande pilotruta.

Fotografering från modellflygplan/helikopter/drönare

Fotografering och filmning från modellflygplan/helikopter/drönare är tillåten under förutsättning att detta sker för privat användning och i enlighet med personuppgiftslagen. Medlem i ÖMFK som fotograferar eller filmar från modellflygplan/helikopter/drönare är själv skyldig att informera sig om- och följa gällande lagstiftning. ÖMFK ansvarar inte för fotografering och filmning  som är i strid mot gällande lagstiftning.

 

 

 

 

 

Allmänna regler

Gästflygning

Medlem i ÖMFK har möjlighet att bjuda in gästflygare till fältet. Som värd för gästflygaren ansvarar du för att denne blir väl informerad om gällande fältregler och flygområden. Den inbjudande medlemmen ska alltid närvara vid gästflygning. Känner du dig osäker om vad som gäller, kontakta ÖMFK säkerhetsansvarige. Gästflygaren eller den inbjudande medlemmen ska vara innehavare av behörighet för den flygning som avses. Om gästflygaren är utländsk och aktuellt land saknar behörighetskrav för flygning måste inbjudande medlem inneha behörighet för avsedd typ av flygning, om så inte är fallet ska ÖMFK säkerhetsansvarige kontaktas innan flygning påbörjas.

Besöksflygning

Modellflygare som inte är medlem i ÖMFK är välkomna att besöksflyga på ÖMFK modellflygfält, eller i förekommande fall på alternativa flygfält och hang under förutsättning att de är medlemmar i RCFF/SMFF och innehavare av behörighet  för avsedd flygning. Före flygning måste kontakt tas med ÖMFK säkerhetsansvarige för genomgång av säkerhetsregler och flygområden.
Är besökaren inte medlem i RCFF/SMFF sker besöket i form av ”gästflygning”.

Hundar

Klubbmedlem eller annan hundägare som väljer att ha lösspringande hund inom klubbens område ansvarar själv gentemot klubben och medlemmar för hundens förehavanden. OBS! Hund får inte vara lös inom depåområde eller bansystem.

Rökning

Rökning är förbjuden inne i klubbstuga, klubbodar samt i depåområde.

Alkohol och narkotika

Pilot eller medhjälpare får inte vara påverkad av alkohol eller narkotika vid modellflygning inom ÖMFK. Intagning av alkoholhaltiga drycker samt användning av narkotika är förbjudet vid ÖMFK anläggning.

Inomhusflygning

Speciella säkerhetsregler finns framtagna för inomhusflyg i ÖMFK regi. Dessa säkerhetsregler anpassas individuellt efter de förutsättningar som råder vid det speciella flygtillfället. Ansvarig för att upprätthålla säkerheten vid inomhusflygningen är den tillfälligt utsedde ansvarige vid flygtillfället.

 

ÖMFK 2018-06-26

Säkerhetsansvarig

 

Flygsäkerhetsregler för inomhusflygning inom ÖMFK, Östersunds Modellflygklubb.

 

Alla deltagare/piloter som avser att flyga i ÖMFK arrangerat inomhusflyg måste vara medlem  i till RCFF ansluten modellflygklubb/förening.  Anledningen till detta är att pilot/deltagare ska ha gällande ansvarsförsäkring vid flygtillfället.

Ansvarig på plats
En ansvarig på plats ska alltid finnas närvarande. Den ansvarige på plats måste vara medlem i ÖMFK och svarar för säkerheten vid flygtillfället.

Undantag
”Gästflygare”
Som medlem i ÖMFK Radioflygklubb har du möjlighet att bjuda in gästflygare till fältet/lokalen. Som värd för gästflygaren ansvarar du för att denne blir väl informerad om gällande säkerhetsregler och flygområden. Den inbjudande medlemmen är ansvarig för gästflygaren och ska alltid närvara vid gästflygningen.”

Vid frågor eller oklarheter angående detta, kontakta den ansvarige på plats vid flygtillfället.

Flygning

Stå samlade på samma ställe när ni flyger, först ut bestämmer var. Prata med varandra om ni tänker beträda flygområde och/eller vad ni tänker göra där. T ex ”hämtar flygplan”, ”nödlandning”, ”startar”, ”landar” osv. VAR TYDLIGA!! Och håll god ton! De flesta tillbud beror på bristande kommunikation!!  Sunt förnuft gäller, lär och gör lika!!

Om någon/några inte följer dessa flygsäkerhetsregler kommer detta att påpekas för vederbörande. Upprepade överträdelser kan resultera i flygförbud vid ÖMFK´s tillfälliga arrangemang och vid ordinarie anläggning/anläggningar.

Radiostyrning

All inomhusflygning ska ske med 2,4GHz-anläggning och i samråd med den ansvarige vid flygtillfället.

Modeller

Endast modeller med eldrift, gummisnoddsmotor eller handkastade är tillåtna. INGA bränsledrivna modeller får förekomma vid inomhusflygning. INGEN modellbilskörning är tillåten.

Helikoptrar: begränsas till 250 storlek.

Flygplan: Lämpade för inomhusflyg.

Multirotor: ”250” storlek, diam. 25cm

 

 

PUBLIK

Publik får endast vistas på anvisad plats i lokalen. Ingen ur publiken får gå ut i själva lokalen då det finns risk att träffas av flygande föremål. Håll uppsikt!! Föräldrar har ansvar för medföljande barn och minderåriga.

OBS! Samtliga piloter är ansvarsförsäkrade men ÖMFK kan inte, genom att vi använder en tillfälligt hyrd lokal, skydda publik mot skaderisk. Publik är alltid närvarande på egen risk.

 

 

/ÖMFK 2015-02-21
Säkerhetsansvarig