Stadgar Östersunds Modellflygklubb

Stadgar för Östersunds modellflygklubb (ÖMFK)

 

 

§ 1, Ändamål

 

ÖMFK har till uppgift att inom klubbens verksamhetsområde och i tillämpliga delar verka i enlighet med RCFF stadgar kapitel 1, §1, ändamål. ÖMFK är en suverän förening.

 

RCFF stadgar §1 Ändamål:

 

Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation, träning, tävling och uppvisning i Sverige. Detta skall ske genom att:

 

 Ge medlemmarna en utvecklande och intressant hobby

 Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg

 Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former

 Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och i framtiden

 Varje medlem har en röst

 Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle

 

§ 2, Tillhörighet

 

ÖMFK är ansluten till Svenska RC-flygförbundet (RCFF), beslut om annan förbundstillhörighet kan fattas av årsmötet gällande nästkommande verksamhetsår. ÖMFK ska i tillämpliga delar följa RCFF stadgar.

 

§ 3, Firma

 

ÖMFK´s firma är ”Östersunds modellflygklubb” och tecknas av de ledamöter styrelsen utser genom beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4, Medlemskap

 

 1. Var och en som ansluter sig till ÖMFK´s stadgar och säkerhetsregler har rätt att efter medlemskapet godkänts av styrelsen bli medlem i ÖMFK.
 2. Medlemskap godkänns av en enhällig styrelse på saklig grund.
 3. Medlemskap kan nekas av styrelsen om tidigare medlem brutit mot det som anges i §9.
 4. Medlemskap för nya medlemmar söks via formulär på ÖMFK´s hemsida, som ny medlem räknas den som tidigare inte varit medlem i ÖMFK eller gjort uppehåll i medlemskapet.
 5. 5.      Medlemskap kan upphöra om medlem bryter mot dessa stadgar eller begär sitt utträde ur ÖMFK.
 6. 6.      Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid eller ej meddelat kassören om annat anses ha begärt utträde ur ÖMFK.

 

§5, Avgifter

 

Samtliga medlemmar skall betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift skall betalas i god tid innan verksamhetsårets början.

 

§6, Möten

 

 1. Årsmötet är ÖMFK´s högsta beslutande myndighet, Årsmöte hålls då styrelsen eller minst en revisor finner det behövligt eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar påkallar det. Årsmöte skall dock minst hållas en gång årligen i perioden januari-mars.
 2. Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medlem som erlagt gällande medlemsavgift, dock äger ingen rösträtt i fråga som rör revisorers rapportering för det verksamhets/räkenskapsår förvaltningen avser.
 3. Årsmötet är beslutsmässigt då minst fem medlemmar är närvarande och då kallelse skett på föreskrivet sätt efter beslut på årsmöte via ÖMFK´s hemsida minst 14 dagar innan utsatt årsmöte. Årsmötet kan också kallas på annat sätt om så styrelsen beslutar.
 4. Motioner och skrivelser skall tillsändas styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.
 5. Medlemsmöte påkallas av styrelsen eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar så önskar, dock minst två gånger/verksamhetsår.
 6. Styrelsemöten hålls av styrelsen utifrån behov, dock minst två gånger/verksamhetsår.

 

 

 

 

§7,  Styrelsen

 

 1. ÖMFK´s styrelse sköter klubbens angelägenheter i enlighet med klubbens stadgar, instruktioner och fattade beslut.
 2. Styrelsen kan utse medlem i ÖMFK att bereda en viss fråga inför kommande beslut.
 3. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt det ytterligare antal ledamöter som årsmötet beslutar. Samma ledamot får inte inneha två uppdrag.
 4. ÖMFK ska utse en säkerhetschef som är väl insatt i säkerhetsfrågor rörande modellflyg samt en fältansvarig som ansvarar för den dagliga driften av ÖMFK klubbfält på Optands flygfält.
 5. Styrelsen väljs för den tid som årsmötet beslutar, dock minst i sex månader och som högst i två år.
 6. Årsmötet utser en valberedning om två ledamöter för ett år i taget.

 

§8, Ekonomisk förvaltning, räkenskaper och revision

 

 1. Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet ÖMFK´s medel.
 2. Kassören får göra de utbetalningar som krävs för att driva klubbens verksamhet efter beslut på årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte.
 3. Räkenskaperna skall vara avslutade och skickas till revisorerna för revidering senast två veckor före det årsmöte där räkenskaperna ska avhandlas.
 4. Räkenskaperna ska omfatta den tid årsmötet beslutar.
 5. Två revisorer jämte suppleant väljs för högst ett verksamhetsår av årsmötet samtidigt med styrelsen. Dessa ska revidera räkenskaperna och före det möte då räkenskaperna ska behandlas avge berättelse med till eller avstyrkan av ansvarsfrihet för ÖMFK styrelse.

 

§9, Uteslutning av medlem

 

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att hen:

 

 1. Har försummat att betala av ÖMFK beslutade avgifter.
 2. Motarbetat ÖMFK´s verksamhet eller ändamål.
 3. Uppenbarligen skadat ÖMFK´s intressen i tal, skrift eller aktiv gärning.
 4. Uttalat hot mot ÖMFK´s verksamhet eller enskilda medlemmar i tal eller skrift, misskrediterat enskilda medlemmar i tal, skrift eller aktiv gärning.
 5. Bryter mot ÖMFK´s stadgar, säkerhetsregler, ordningsföreskrifter samt beslut rörande ÖMFK´s verksamhet fattade på styrelsemöten, medlemsmöten samt årsmöte.
 6. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, beslut om uteslutning kan överklagas inom två veckor efter beslut till valberedningen ÖMFK som kan överpröva beslutet. Om valberedning och styrelse kommer fram till olika beslut rörande uteslutning ska ärendet avgöras hos RCFF styrelse.

 

§10, Stadgeändring av ÖMFK´s stadgar

 

Ändring av dessa stadgar skall godkännas på ett årsmöte där minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om den eller vid två på varandra följande årsmöten som hålls med minst två veckors mellanrum.

I kallelsen till mötet skall det framgå att en sådan fråga ska behandlas.

 

§11, Upplösning av ÖMFK

 

För att besluta om ÖMFK´s upplösning skall äga giltighet fodras:

 

 1. Att det skriftligen till alla medlemmar kallas till ett möte senast två veckor innan mötet ska hållas och där det i kallelsen framgår att fråga enligt ovan ska behandlas.
 2. Att inte minst fem av klubbens medlemmar röstat emot en upplösning.

 

Vid upplösning av ÖMFK ska tillgångar som är reglerade i avtal fördelas enligt dessa avtal samt övriga tillgångar som inte är reglerade i avtal fonderas hos moderförbund eller motsvarande organisation intill dess att ny förening bildats och dess styrelse ansöker om tillgångarna för att starta en ny modellflygklubb i Östersund.

 

 

 

Datum stadgeändring Ändrad § i stadga Anmärkning
     
     
     
     
     
     
     

 

Stadgarna är beslutade på Årsmöte 2015-02-23 och ersätter tidigare stadgar från och med ovanstående datum.